Money 2724241 1920

Participatie, financiën en democratie

Water is van levensbelang voor ons allemaal. Dus niet alleen voor boeren, die momenteel oververtegenwoordigd zijn in WDODelta door de geborgde zetels en hun sterke lobby, terwijl ze ook democratisch gekozen zetels hebben bij andere partijen. De Partij voor de Dieren streeft na dat iedere inwoner zich betrokken voelt bij het werk van het waterschap en er ook de vruchten van plukt. De klimaatcrisis stelt ons voor uitdagingen waarbij we alle hens aan dek nodig hebben om het tij te keren.

Een van de maatregelen die hard nodig zijn, is bedrijven naar rato laten bijdragen aan de kosten van verbruik en vervuiling. De landbouwsector is de grootste gebruiker van oppervlaktewater en ook de grootste vervuiler via bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Verder zijn de industrie en datacenters grootverbruikers én vervuilers van water. Door de vervuiler te laten betalen, houden we de waterschapslasten betaalbaar voor burgers.