Almelo nordhorn canal 2080639 1920

Natuur- en waterbeheer

Topprioriteit voor waterkwaliteit. Goede waterkwaliteit is meer dan een papieren doelstelling: het is van levensbelang! Voor mensen, dieren en planten. Nederland bungelt in Europa onderaan bij het behalen van de eisen die de Kaderrichtlijn Water stelt aan waterkwaliteit. Ook bij WDODelta zijn nog grote waterkwaliteitsknelpunten. Daarnaast zorgen droge periodes voor verdroging van de natuur, terwijl dit niet zo zou hoeven zijn omdat de hoeveelheid neerslag juist toeneemt. Dit zijn gevolgen van de manier waarop we met water omgaan. Het goede nieuws is dat we dit kunnen veranderen! Belangrijk daarbij is het aanleggen en herstellen van natte natuur. Ook kan de bedrijfsvoering van boeren op verschillende vlakken duurzamer worden.

WDODelta heeft een verscheidenheid aan prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er meer en betere verbindingen tussen deze natuurgebieden worden gemaakt. Nederland is een echt waterland, waar wateren en oevers een belangrijke verbinding kunnen vormen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap zich actief inspant om de ontwikkeling van natuur te ondersteunen en verbindingen aan te leggen.